W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716 z dnia 2018.09.04.).

Jest to spora rewolucja w polskim systemie prawa albowiem wskutek rozwiązań wprowadzanych tą ustawą prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów. Jednocześnie opłata za użytkowanie wieczyste, zostanie zastąpiona przez opłatę przekształceniową płatną w 20 rocznych ratach. Po dwudziestoletnim okresie wygaśnie obowiązek wnoszenia opłat przekształceniowych.

Jeżeli chodzi o wysokość opłaty przekształceniowej to ma być taka sama jak wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywać będzie w dniu przekształcenia, tj. 1 stycznia 2019 roku. Termin płatności opłaty pozostaje ten sam czyli do 31 marca każdego roku.

Dodatkowo, ustawa wprowadza możliwość płatności całości opłaty z góry, co wiązać się będzie z bonifikatą – 60% w pierwszym roku po przekształceniu i o 10% mniej w każdym roku (ostatecznie: w szóstym roku 10%). Dotyczy to jednak jedynie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. W przypadku gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego o wysokości bonifikaty decydują rady gmin, powiatów lub sejmiki województw w drodze uchwały. Warto pamiętać, że zamiar wniesienia opłaty jednorazowej wymaga pisemnego zawiadomienia organu przez właściciela gruntu.

Podstawa prawna:
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716 z dnia 2018.09.04.).