Wniosek o uzasadnienie orzeczenia po reformie Kodeksu postępowania cywilnego

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która obowiązuje od dnia 7 listopada 2019 roku wprowadziła wiele zmian. Dziś sprawdzimy, jak zmieniły się przepisy dotyczące wnoszenia apelacji od orzeczenia sądu pierwszej instancji.

Przede wszystkim, zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, warunkiem wniesienia apelacji jest uprzednie złożenie wniosku o doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem.  Do tej pory nie było to niezbędne dla możliwości wniesienia apelacji. Teraz uzasadnienie sąd sporządzi tylko na wniosek strony postępowania, złożony w terminie tygodnia od dnia wydania orzeczenia. Podlega on opłacie w wysokości 100 zł, przy czym kwota ta zalicza się na poczet opłaty od składanego później środka zaskarżenia.

Ważne jest abyśmy składając wniosek o uzasadnienie pamiętali o wniesieniu opłaty. Zgodnie z brzmieniem art. 328 § 4 k.p.c.  sąd odrzuci nieopłacony wniosek. Tym samym możemy stracić możliwość wniesienia środka zaskarżenia z uwagi na niedotrzymanie ustawowych terminów. Kolejnym wymogiem wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem jest   konieczność wskazania, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Gdy już otrzymamy wyrok wraz z uzasadnieniem mamy dwa tygodnie na to aby złożyć apelację. Wnosi się ją do sądu, który wydał orzeczenie, ale nie jest błędem jeśli strona wniesie apelację  w terminie bezpośrednio do sądu II instancji.  Nowelizacja k.p.c. ma w założeniu uprościć i przyspieszyć proces kontroli składanych apelacji. Zgodnie z nowymi przepisami, kontrola formalna apelacji tzn. sprawdzenie czy apelacja spełnia wymagania co do formy, treści, terminu i opłaty należy do sądu drugiej instancji. Sąd I Instancji jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia akt sprawy sądowi odwoławczemu. Oznacza to, że nawet apelacja złożona po terminie musi zostać przekazana przez Sąd I instancji wraz z aktami do sądu odwoławczego – możliwość kontroli i stwierdzenia, że środek zaskarżenia jest spóźniony obecnie zastrzeżony jest wyłącznie dla sądu II instancji. Wydaje się wiec, że w praktyce może to wydłużyć postępowanie sądowe, w szczególności okres oczekiwania na uprawomocnienie się wyroku.

Z drugiej strony konieczność wniesienia opłaty od wniosku o uzasadnienie wyroku może zminimalizować ilość zbędnych wniosków i zniechęcić strony, które składały tego typu wnioski nawet gdy nie planowały wnosić środków zaskarżenia.

About the author: Dominika Habinka