Upadłość konsumencka po zmianach 2020

Od 24 marca 2020 roku obowiązuje nowe brzmienie ustawy Prawo Upadłościowe. W dzisiejszym wpisie sprawdzimy jak zmieniły się przepisy w kontekście upadłości konsumenckiej.

Największą modyfikacją jest zmiana negatywnych przesłanek ogłoszenia upadłości. Do tej pory sędzia mógł oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości jeśli stwierdził, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. W obecnym stanie prawnym do ogłoszenia upadłości wystarczy samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny. Dopiero na etapie ustalania planu spłat sąd będzie badał przyczyny niewypłacalności dłużnika.

Jeśli sąd uzna, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań, to odmówi ustalenia planu spłaty wierzycieli. Natomiast inne uchybienia dłużnika mogą mieć wpływ na czas trwania spłaty. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd wymienia wszystkich wierzycieli, ustala czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa i określa w jakim zakresie, i w jakim okresie upadły ma obowiązek spłacać zobowiązania, a jaka część z nich zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty.

Okres, na który ustala się plan spłaty trwa maksymalnie 36 miesięcy. Jeśli jednak sąd uzna, że dłużnik do swojej niewypłacalności doprowadził w sposób umyślny lub wskutek niedbalstwa okres ten może zostać wydłużony do 7 lat.

Sąd może całkowicie oddłużyć dłużnika i umorzyć jego zobowiązania bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jeśli stwierdzi, że upadły jest trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty. Chodzi więc o sytuację, w której osoba zadłużona nie ma  jakiegokolwiek majątku, a jej sytuacja wykazuje, że kondycja finansowa nie ulegnie poprawie.

Należy jednak pamiętać o tym, że w konsekwencji rozpoczęcia postępowania upadłościowego syndyk przejmuje nadzór nad majątkiem upadłego. Likwidacji podlega cały majątek – zarówno rzeczy ruchome jak i nieruchomości. Dłużnik nie będzie mógł dysponować swoim majątkiem, może kupować tylko produkty niezbędne do codziennego funkcjonowania. Inną konsekwencją związaną z upadłością jest kwestia rozdzielności majątkowej. W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej między małżonkami automatycznie powstanie rozdzielność majątkowa, a dotychczasowy majątek wspólny wejdzie w skład masy upadłościowej. Wszelkie umowy o przeniesienie majątku na inne osoby (np. z rodziny dłużnika) lub dokonane darowizny w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości będą bezskuteczne.

Przepisy obowiązujące od 24 marca 2020 roku znacznie złagodziły negatywne przesłanki upadłościowe. Taka zmiana może wpłynąć na poszerzenie się kręgu osób chcących starać się o upadłość. Korzystna nowelizacja z pewnością ułatwi wielu dłużnikom uregulowanie swojej sytuacji finansowej.

About the author: Dominika Habinka