24 marca 2023
nowości w prawie

Overemployment

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy, będącą implementacją dwóch dyrektyw w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ("work-life balance") pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy.
21 października 2022
prawo cywilne

Zakaz konkurencji w umowie – podstawowe zasady

Zakaz konkurencji to zobowiązanie się jednej strony umowy do nie podejmowania się określonych form działalności, które są konkurencyjne wobec biznesu drugiej strony umowy. Konkurencyjne – najprościej mówiąc – oznacza taką samą działalność skierowaną do takiej samej kategorii klientów.
05 sierpnia 2022
prawo cywilne

Kary umowne w prawie pracy

Kara umowna to instytucja prawa cywilnego, która polega na możliwości zastrzeżenia w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi poprzez zapłatę określonej kwoty pieniężnej. Prawo pracy jest jednak specyficzną gałęzią prawa cywilnego i należy się dobrze zastanowić czy pracodawca w umowie z pracownikiem może taką karę umowną zastosować (bo do tego siłą rzeczy ta kwestia się sprowadza). Zacznijmy od tego, że art. 300 Kodeksu pracy mówi, że w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Jakie więc są to zasady z którymi, ewentualnie taka kara umowna dla pracownika, mogłaby być sprzeczna?
18 lipca 2022
prawo autorskie

Czy w umowie z pracownikiem trzeba dodawać zapisy regulujące prawa autorskie?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: to zależy z jakim pracownikiem, ale w sumie warto. W przypadku pracownika nie wykonującego w ogóle zadań twórczych (np. magazynier, pracownik call center), dodawanie takich zapisów wydaje się zbędne. Chociaż ostatni przykład pokaże, że nie w każdym przypadku, więc jak zawsze warto podchodzić indywidualnie do każdego pracownika.
21 stycznia 2022
prawo pracy i HR

Zmiany w umowie o pracę: porozumienie zmieniające czy może aneks? I czym oba te dokumenty różnią się od wypowiedzenia zmieniającego?

Każda umowa o pracę może być zmieniona w dowolnym momencie, o ile strony czyli pracodawca i pracownik dojdą do porozumienia co do zmian. Zmiany powinny znaleźć odzwierciedlenie w pisemnym dokumencie czyli w aneksie do umowy o pracę podpisanym przez obie strony. Wymóg formy pisemnej takiego dokumentu zawiera art. 29 par. 4 kodeksu pracy. Nie określa on jednak jak powinien wyglądać taki aneks, ani jakie zmiany powinny być w nim zawarte. Strony mają tutaj pełną swobodę, oczywiście w ramach obowiązujących przepisów.
archiwum
chmura tagów