Anna Stańdo
autor
Anna Stańdo
18 lutego 2022
Prawo pracy

Czy w wypowiedzeniu umowy o pracę pracodawca powinien wskazać adres sądu?

Zgodnie z art. 30 § 5 Kodeksu pracy, w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Tyle mówi przepis, nie ma mowy o wskazywaniu adresu sądu. Często jednak pracodawcy taki adres wskazują. Dzieje się tak najczęściej wtedy gdy stosują stare wzory pism. Od 1 stycznia 2019 r. nie ma już takich obowiązujących wzorów, które by tego wymagały. W szczególności takich załączników nie zawiera już Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 2369), choć w poprzedzającym je akcie wykonawczym takie wzory można znaleźć.

Oznacza to, że obecnie nie ma żadnego przepisu, który wskazywałby na obowiązek umieszczania adresu sądu w wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia.

Co więcej, zgodnie z art. 461 § 1 k.p.c., powództwo w sprawie z zakresu prawa pracy można wytoczyć bądź przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego, bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana. Jest to tzw. właściwość przemienna, która oznacza tyle, że pracownik ma w tym zakresie swobodę w ramach nakreślonych przez wyżej wskazany przepis.

Warto też pamiętać, że nawet w przypadku wniesienia odwołania do niewłaściwego sądu, sąd, który stwierdzi swoją niewłaściwość, przekaże sprawę sądowi właściwemu.

podziel się