Anna Stańdo
autor
Anna Stańdo
15 kwietnia 2022
Prawo pracy

Sprostowanie świadectwa pracy po latach od ustania stosunku pracy

Wydanie poprawnego świadectwa pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy w stosunku do pracownika w procesie zakończenia stosunku pracy. Zgodnie z art. 97 § 1 k.p. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

W świadectwie pracy powinny znaleźć się  informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Dodatkowo, na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Świadectwo pracy ma więc ogromne znaczenie dla pracownika i jego uprawnień, emerytalnych czy rentowych. Dlatego też ważne jest by dane w nim zawarte były poprawne. Gdy jednak zdarzy się, że pracownik znajdzie jakiś błąd czy nieścisłość – ma możliwość wnioskowania o sprostowanie świadectwa pracy. Mówi o tym wprost art. 97 § 2 (1) k.p. „Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy”.

Ważne, by pamiętać, że jeżeli z jakiegokolwiek powodu pracownik nie zauważył błędu w ciągu tych przepisowych 14 dni, to nadal może wystąpić do pracodawcy o sprostowanie, nawet po kilku latach. Pracodawca natomiast nie może takiego wniosku zignorować. Po otrzymaniu wniosku pracownika, pracodawca powinien wydać, nowe, poprawne świadectwo zwierające informację, że jest to korekta, a pracownik powinien zwrócić stare świadectwo, które następnie powinno zostać zniszczone.

podziel się